Üldtingimused

Käesolevad Multipalvelu Oy, registrikood FI31398218, ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes Multipalvelu e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid. 

Multipalvelul on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.multipalvelu.fi   ja need jõustuvad avaldamise hetkest. 

Kõik Multipalvelu e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, Multipalvelul ei ole neile ligipääsu.

Multipalvelul on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks, kui Ostja on avaldanud selleks soovi, sisestades Multipalvelu kodulehel e-posti aadressi ja liitunud otseposti saajatega.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, saates vastava sisulise teate Multipalvelu e-posti aadressile  info@multipalvelu.fi  või järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Soome Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi SÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

E-poest tellimuse vormistamise protsess 

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi. 

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks avanenud ostukorvi aknas nupule «Vormista ost» või ostukorvi sisu kuvamiseks nupule «Mine ostukorvi». 

Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud, vajutab Ostja nupule «Vormista ost».

E-poes kasutajaks registreerumine ei ole kohustuslik, e-poe tellimusi saab esitada nii registreerunult kui ka registreerumata. Registreerunult ja sisse logituna e-poe tellimuste esitamine võib anda vastavalt kampaaniatele soodustusi ja/või ärikliendi puhul kokkuleppehinnad.

Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamine. 

Ostja teeb valiku kauba kättetoimetamise viisi osas. Multipalvelu pakub kauba kättetoimetamiseks järgnevaid variante:

–       Ostjale toimetatakse kaup soovitud aadressile kulleriga;

–       Ostja tuleb kaubale ise järele

Ostja valib kauba eest tasumise viisi. Multipalvelu pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

–       otse läbi internetipanga.

–       tasumine arvega, mis jaguneb tasumiseks ettemaksuga 3 päeva jooksul või tasumiseks lepingulistele ettevõtetele arve alusel, vastavalt määratud maksetähtajale.

E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 08:00-17:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval. Kehtib ka «Tulen ise järele» tarnevaliku puhul.

E-poes lepingulise ettevõtte Ostja poolt kinnitatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 08:00-17:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval. Kehtib ka «Tulen ise järele» tarnevaliku puhul. 

Ostja täidab kampaaniakoodi olemasolul ja kampaaniaperioodil lahtri «Kampaaniakood» kampaaniakoodiga. Ostja vajutab vastavalt kampaaniale soodustuse saamiseks nupule «Kinnita».

Ostja täidab vajadusel lahtri «Lisainfo» lisainformatsiooniga.

Ostja teeb peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist linnukese kasti «Olen tutvunud ja nõustun e-poe tingimustega».

Ostja vajutab tellimuse esitamiseks nupule «Esita tellimus».

Müügilepingust taganemine, kauba tagastamine ja pretensioonide esitamise kord 

Multipalvelu on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

–       kaup on laost otsa lõppenud;

–       kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui Multipalvelul ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

Ostja esitab kauba tagastamiseks kauba ostmisest taganemise avalduse. Ostja saadab taganemise avalduse Multipalvelu e-posti aadressile info@multipalvelu.fi hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. E-mail peab sisaldama infot tagastatava kauba, tellimusnumbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.

Müügilepingust taganemise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos kauba kättetoimetamise postikuluga Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Multipalvelusse või Ostja on esitanud tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (näiteks vale või defektiga kaup).

Tagastatav kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).

Kui pärast kauba tagastamist on Multipalvelu poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Multipalvelu võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Multipalvelu vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Multipalvelu vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ning, mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Multipalvelu kohustus. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Multipalvelult kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup Multipalvelu kulul.

Multipalvelu ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

–       pärast kauba üleandmist Ostjale;

–       otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;

–       loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;

–       Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;

–       volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.

Puuduse ilmnemisel saadab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul pretensioonid Multipalvelu e-posti aadressile info@multipalvelu.fi või helistab telefonil +358 4001 50312.

Multipalvelu vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Juhul, kui kaubale on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.

Vastutus

Multipalvelu vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Multipalvelu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Soome Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

Multipalvelu ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Multipalvelu ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist ei saanud ette näha.

Multipalvelu ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid Multipalvelu e-posti aadressile info@multipalvelu.fi või helistab telefonil +358 4001 50312. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks saab tarbija pöörduda tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, mille leiab siit:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Võta ühendust

Multipalvelu muutto rakennustöitä siivous varastointi